ประกาศคณะสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์