งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 • หน่วยงานวางแผน/แผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่จัดทำ
  • แผนปฏิบัติงานประจำปี
  • การจัดทำแผนกลยุทธ์
  • แผนพัฒนาการศึกษาของคณะ แผนปฏิบัติราชการตามข้อตกลง (ประจำปี)
  • การจัดทำตัวบ่งชี้และการกำหนดเป้าหมายของแผนเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
  • การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล
  • การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์
 • หน่วยงบประมาณและอัตรากำลัง มีหน้าที่จัดทำ
  • รายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน
  • งบประมาณสาขาวิชาขาดแคลน
  • งบโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการซึ่งมีทั้งแผนงบประมาณระยะสั้น และแผนงบประมาณระยะยาว
  • การจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี
  • การวิเคราะห์ภาระงานของส่วนงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังใหม่
  • การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่จะเกษียณอายุ
  • การจัดทำแผนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่
  • สร้างระบบและกลไก การควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะ
  • การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  • การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • การจัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่จำเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์