ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงาน คณะสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2559

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากล
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมาย พร้อมปัญหาและอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

  • ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจและเป้าหมาย พร้อมปัญหาและอุปสรรค
  • แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์