คณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรมประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาสัมพันธ์

นางสาวนวพร เรืองสกุลผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศราวุธ แซ่เตียวผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พวงเพชร์ ชนสินเลขานุการคณะกรรมการฯ