งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ นอกจากนี้ยังดูแล จัดสรรงบประมาณและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

หน่วยปริญญาตรี

 • งานทะเบียนการศึกษา
  • รับเข้านักเรียนตามโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / โครงการเด็กดีมีที่เรียน / โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ / โควตาภาคเหนือ / ระบบกลาง Admission
  • ลงทะเบียนเรียน
  • เพิ่ม / ถอน / เปลี่ยนตอน กระบวนวิชา
  • ตารางสอน / ตารางสอบ / จัดห้องสอบ / จัดทำข้อสอบ
  • ส่งลำดับขั้นประจำภาคเรียน / แก้ไขลำดับขั้น
  • นักศึกษาขอเลื่อนสอบ (ขอติดอักษร I)
  • นักศึกษาขอลาออก / ลาพัก / ขอใช้บริการมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาย้ายคณะ (เข้า – ออก)
  • นักศึกษาขอย้ายวิชาเอก
  • เทียบโอนกระบวนวิชา
  • นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • หลักสูตร
  • การเสนอขอเปิด / ปิด / ปรับปรุงหลักสูตร
  • การเสนอขอเปิด / ปิด / ปรับปรุงกระบวนวิชา
  • ตรวจสอบกระบวนวิชาซ้ำซ้อน
 • สถิติ
  • สถิติจำนวนนักศึกษา
  • สถิติผลการศึกษา
  • สถิตินักศึกษาสำเร็จ
 • ธุรการ / สารบรรณ
  • ร่างและโต้ตอบหนังสือ
  • จัดเก็บรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  • จัดเก็บ มชท.92 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และใบเสนออนุมัติปริญญา
  • งานติดตามและประสานงานติดตามเรื่องหรือเอกสารที่จัดส่งออกจากงานบริการการศึกษา
  • จัดเก็บใบบันทึกลำดับขั้นของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 • งานทะเบียนการศึกษา
  • นักศึกษาขอลาออก
  • นักศึกษาลาพักการเรียน
  • นักศึกษาพ้นสภาพ
  • นักศึกษาขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
  • การโอนกระบวนวิชา
  • การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  • นักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
  • ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  • นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  • ขอส่งเอกสารเพื่อเสนอสำเร็จการศึกษาและแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  • นักศึกษาขอลงทะเบียนกระบวนวิชา / ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนด
  • นักศึกษาบอกเลิก / บอกเพิ่ม กระบวนวิชา และเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนกระบวนวิชา
  • นักศึกษาขอขยายเวลาการศึกษาต่อ
  • นักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  • จัดทำตารางห้องเรียน
  • การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
  • การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี
  • การแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ)
  • การสอบประมวลความรอบรู้
  • การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  • การสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
  • ตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ฉบับสมบูรณ์
 • งานหลักสูตร
  • การเสนอขอเปิด / ปิด / ปรับปรุงหลักสูตร
 • สถิติ
  • สถิติจำนวนนักศึกษา
  • สถิติจำนวนรับเข้า
 • งานธุรการ/สารบรรณ
  • ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
  • ติดตามและประสานงานเรื่องรับเข้าและส่งออก
  • งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะสังคมศาสตร์

หน่วยบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

 • งานทะเบียนการศึกษา
  • แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  • การลงทะเบียนกระบวนวิชา / ลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัย
  • บอกเพิ่มกระบวนวิชา / บอกเลิกกระบวนวิชา / ขอเปลี่ยนตอน กระบวนวิชา
  • ขอลาพักการศึกษา / ขอลาออก / การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
  • การโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิต
  • นักศึกษาขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  • ตารางสอบ
  • มชท.54 (ใบบันทึกลำดับขั้น)
  • ขอเลื่อนสอบ (ติดอักษร I)
  • ตรวจสอบ มช.22 บว. (ใบเสนอขออนุมัติปริญญา) เพื่อเสนอสำเร็จการศึกษา
  • ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
 • หลักสูตร
  • การเสนอขอเปิด / ปิด / ปรับปรุงหลักสูตร
  • การเสนอขอเปิด /ปิด/ ปรับปรุงกระบวนวิชา
  • รายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร
 • สถิติ
  • สถิตินักศึกษาปริญญาเอก
  • สถิตินักศึกษาต่างชาติ
 • งานด้านธุรการและสารบรรณ
  • ร่างและโต้ตอบหนังสือภายนอก และภายใน
  • แจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ให้ภาควิชา / สาขาวิชา / หน่วยงาน
  • ติดตามและประสานงาน จัดเก็บเอกสารและค้นเรื่อง
  • จัดทำสำเนาเอกสาร ขออนุมัติ e-office ใช้ห้องประชุม ขอใช้รถยนต์
 • งานกองทุนซาซาคาวา
  • จัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนซาซาคาวา
  • จัดทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกันของนักศึกษาผู้ได้รับทุนซาซาคาวา
  • ส่งสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกันให้กองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้อธิการบดีลงนามในสัญญารับทุนซาซาคาวา
  • จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนซาซาคาวา
  • จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนซาซาคาวา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  • ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
 • การบริการและสวัสดิการ ประกอบด้วย
  • พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้เปล่า ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับเจ้าของทุนการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร สัมภาษณ์ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • การให้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน
  • พิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาหรือครอบครัวของนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
  • การให้คำปรึกษา แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
   • การแนะแนวด้านการศึกษาต่อ
   • การแนะแนวด้านการประกอบอาชีพ และรับสมัครงาน
   • การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการเข้าสังคม ปัญหาทางด้านจิตใจ ปัญหาทางด้านความรัก เป็นต้น
 • วินัยนักศึกษา ในการดำเนินการ ประสานงาน หาข้อเท็จจริงกรณีที่นักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษาเพื่อรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
 • ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับศิษย์เก่าหรือสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน / กิจกรรม / โครงการในปัจจุบันของคณะ