รศ.พวงเพชร์ ชนสินคณบดี

 
 
 

ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สิวา ผาดไธสงรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

รศ.พวงเพชร์ ธนสินหัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา

ผศ.ดร. อรัญญา ศิริผลหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้วหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปรีชากุลเลขานุการคณะสังคมศาสตร์