อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภักดิ์อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชอาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญอาจารย์ประจำ

ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาอาจารย์ประจำ

ผศ.ศิริ คูอาริยะกุลอาจารย์ประจำ

รศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์อาจารย์ประจำ

รศ.พวงเพชร์ ธนสินอาจารย์ประจำ

อ.ชยา วรรธนะภูติอาจารย์ประจำ

อ.ชวิศ ศรีมณีอาจารย์ประจำ

อ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์อาจารย์ประจำ

อ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินอาจารย์ประจำ

อ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์อาจารย์ประจำ

อ.ชวิศ ศรีมณีอาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรอาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีอาจารย์ประจำ


บุคลากรภาควิชาภูมิศาสตร์

น.ส.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์-

น.ส.พรรณี ยี่ฝั้น-

น.ส.สุดาจันทร์ แสนประเสริฐ-

นายจีรพงศ์ โยพนัสศักดิ์-

นายมนัส โพธินาม-

นายวุฒิศักดิ์ กาไว-