ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา :

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

ปณิธาน :

คณะสังคมศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และผลิตบณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ

วิสัยทัศน์ :

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือและนานาชาติ

พันธกิจ 6 ด้าน

 • 1

  จัดการเรียนการสอยที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 • 2

  สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

 • 3

  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน

 • 4

  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • 5

  พัฒนาความสัมพันธ์แลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

 • 6

  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ