อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติอาจารย์ประจำ

อ.ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัยอาจารย์ประจำ

อ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชาอาจารย์ประจำ

อ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกรประเสริฐอาจารย์ประจำ

Dr.Shirley Worlandอาจารย์ประจำ

อ.ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญอาจารย์ประจำ

อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธอาจารย์ประจำ

อ.ดร.อัมพร จิรัฐติกรอาจารย์ประจำ


บุคลากรภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒน

น.ส.ทรายทอง โพธิรัตน์-

น.ส.นาริตา ชัยธิมา-

นางฟองจันทร์ ชัยธิมา-

นางศิริกุล ดำรงชาติ-

น.ส.จันจีรา มันทเล-

น.ส.นิตยา วงศ์วีระพันธุ์-

น.ส.มัตติกา ทังสุภูติ-

นายกสิณวัสส์ วงศ์วีระพันธ์-

นายวิทวัส ปวนชมภู-

นายอภิสิทธิ์ สุนันต๊ะ-