อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์อาจารย์ประจำ

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติอาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีลอาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรีอาจารย์ประจำ

ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์อาจารย์ประจำ

ผศ.ภุทชงค์ กุณฑลบุตรอาจารย์ประจำ

อ.กุลธิดา ศรีวิเชียรอาจารย์ประจำ

อ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภอาจารย์ประจำ

อ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดงอาจารย์ประจำ

อ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้วอาจารย์ประจำ

อ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุลอาจารย์ประจำ

อ.ดร.อรัญญา ศิริผลอาจารย์ประจำ

อ.วิจิตร ประพงษ์อาจารย์ประจำ


บุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

น.ส.อุษา นภสินธุ์-

น.ส.ยุพดี แต่ลิบฮง-

นางอณัญญา ทาจันทร์-

นายสุรพล แก้ววรรณะ-