การก่อตั้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น คณะที่เสนอไปครั้งแรกนั้นมีคณะนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย แต่จากผลการสำรวจความสนใจทางการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2504-2505 พบว่าในช่วงนั้นความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับคณะวิชานี้ยังมีไม่มากนัก ประกอบกับมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า ควรจะเปิดสอนเป็นคณะสังคมศาสตร์ทีประกอบด้วยสาขาวิชาที่กว้างกว่าสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณะนิติศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อันหาได้ยากยิ่งแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ตาม

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างรายละเอียดหลักสูตรวิชาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2506 โดยมีนายเกษม อุทยานิน เป็นประธานอนุกรรมการ นางสุมนา คำทอง เป็นเลขานุการ และประกอบด้วยกรรมการอีก 10 คน

คณะสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพ ระหว่างถนนสุเทพและถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ (ปัจจุบันมี 27 ไร่) เป็นคณะ 1 ใน 3 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2507 และเริ่มเปิดสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 มีนักศึกษา 75 คน อาจารย์ 15 คน ในระยะแรกคณะสังคมศาสตร์ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง เพราะอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องอาศัยอาคารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหอพักชาย อาคาร 1 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนถึงปี 2509 จากนั้นจึงได้ย้ายไปเรียนที่อาคารหลังแรกของคณะฯ


การดำเนินงาน

18 มิถุนายน 2507 – เปิดดำเนินการในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา แต่เฉพาะในปีแรกนี้ได้เปิดสอนเพียง 3 หลักสูตรเท่านั้น คือ

 • 1

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

 • 2

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

 • 3

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ปี 2508 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ปี 2511 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปี 2525 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน 1 (มีวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปี 2525 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน 1 (มีวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปี 2527 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน 2 (การค้นคว้าแบบอิสระ) สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ปี 2529 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
เริ่มดำเนินการโครงการสตรีศึกษา
ปี 2531 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ปี 2533 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ภาคพิเศษ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ปี 2534 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
โครงการสตรีศึกษา ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา (สังกัด คณะสังคมศาสตร์) และให้มีฐานะเป็นศูนย์
ปี 2535 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ โดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา (วันที่ 19 ธันวาคม 2535)
ปี 2536 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปี 2542 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ
ปี 2543 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา
เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
ปี 2544 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาสังคมศาสตร์
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคพิเศษ
ปี 2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
ปี 2546 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
ปี 2547 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
ปี 2548 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ซึ่งเป็น หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548
ปี 2549 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะนิติศาสตร์ ( ซึ่งเป็น หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549
ปี 2550 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ปี 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนจากระบบบริหารแบบราชการ (Public University) ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(Autonomous University) ภายหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อ ธันวาคม 2550 และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก หน้า 28 ถึง 57 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551
ปี 2552 ได้แบ่งส่วนงานคณะสังคมศาสตร์ใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนงานในส่วนวิชาการ
และส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้
 • สำนักงานคณะ
 • ภาควิชาภูมิศาสตร์
 • ภาควิชาสตรีศึกษา
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
 • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย