อาจารย์ภาควิชาสตรีศึกษา

อ.ดร.อริยา เศวตามร์อาจารย์ประจำ


บุคลากรภาควิชาสตรีศึกษา

น.ส.เบญจมาภรณ์ ลอยมี-

น.ส.ทิวากร ศิริรัตน์-

น.ส.พลอยไพลิน ชาบาง-

น.ส.มลิวัลย์ เสนาวงษ์-

น.ส.อังศุรักษ์ พรหมสุวรรณ์-

นายไพบูลย์ เฮงสุวรรณ-

นายยุทธนา แจโพ-

นางเกษณี วงศ์วิบูลย์-