งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คู่มือการขอรับทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนพัฒนาวิชาการ
ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการฝึกอบรม เสนอผลงาน ประชุมสัมมนาวิชาการ
ทุนอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา โครงการ หรืองานวิชาการต่างๆ
ค่าตอบแทนผลงานวิชาการสำหรับบทความวิชาการ
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย
เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge)

 

แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-4
แบบฟอร์มรายงานการสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองตำราหรือผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มส่งตำราหรือผลงานวิชาการฉบับแก้ไข
สัญญารับทุนการเขียนเอกสารคำสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งวดที่ 1
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งวดที่ 2
แบบฟอร์มนำส่งผลงานวิชาการและเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
ใบสำคัญรับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
 แบบรายงานความก้าวหน้าการผลิตผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา โครงการ หรืองานวิชาการต่างๆ
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา โครงการ หรืองานวิชาการต่างๆ
แบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 1
แบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข
สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนการทำวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 2
แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบสรุปรายงานการฝึกอบรม เสนอผลงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย
หนังสือรับรองสัดส่วนการเขียนผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge)
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge)
แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนผลงานวิชาการ