ปริญญาเอก หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาษาไทย


ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  • 1

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

    Doctor of Philosophy Program in Social Science (International program)

  • 2
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
     Doctor of Philosophy Program in Women’s and Gender Studies (International Program/Interdisciplinary)