งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในงานด้านการเงิน บัญชี ควบคุมงบประมาณงานการพัสดุ และงานควบคุมดูแลการใช้รถราชการของคณะสังคมศาสตร์ โดยจัดแบ่งหน่วยงานในส่วนงานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย

 • หน่วยงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  • การควบคุม ตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ การโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานกันเงินเหลื่อมปี งานขยายเวลาเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นที่คณะฯ ได้รับ
  • การควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะฯ/สาขาวิชา/โครงการ/ศูนย์ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ
  • การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสให้แก่งานนโยบายและแผนและต่อมหาวิทยาลัย
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยการเงิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  • การรับและจ่ายเงินทุกประเภท
  • การนำเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย รวมทั้งเงินอื่นๆ ที่คณะได้รับ
  • การยืมเงินทดรองราชการของคณะและการยืมเงินทดรองจากมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในการจัดกิจกรรม
  • การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ เงินรางวัลบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  • การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินและจ่ายเช็คเลขที่บัญชี เงินฝากของคณะ
  • การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ และเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ในการดำเนินการเสนอขออนุมัติเงินกู้การชำระค่างวดเงินกู้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยงานบัญชี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  • งานบัญชีคณะ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • งานรายการงบการเงินประจำเดือนเสนออธิการบดี
  • งานตรวจสอบการบันทึกการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารกองคลังประจำเดือน งบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
  • งานบัญชีกองทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์
  • งานบัญชีกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  • งานจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  • งานคลังพัสดุ เบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา การยืม-คืนพัสดุ การขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถาวร การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุที่ไม่ใช้งาน
  • การรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์รายไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย