บุคลากรสำนักงานคณะ

น.ส.นงลักษณ์ เรือนคำ-

นางจริยา ตั้งสถาเจริญพร-

นางดารารัตน์ เจริญบุญประเสริฐ-

นางทรงกลด ภีรนันท์-

นางธัญรัศม์ สิทธิสวน-

นางนฤมล น่วมอนงค์-

นางนวยนาฎ เดือนจันทร์-

นางนันทวัน ขื่อนแก้ว-

นางบุศนีย์ กนิษฐจินดา-

นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์-

นางศรัญญา ใจอินต๊ะ-

นางศรีสมร ยันตรกร-

นางศิริณี ดำรงค์-

นางสายทอง สุวรรณวงค์-

น.ส.จุฬาลักษณ์ ปรีชากุล-

น.ส.ประเทือง เตจ๊ะราษฎร์-

น.ส.ววรางคณา คำมงคล-

นางสุดารัตน์ สุวรรณยิก-

นางอมรรัตน์ ทองชุมสิน-

นายกรภัทร์ บุญเรือนยา-

นายทวีศักดิ์ แจโพ-

นายธนกฤต พุทธวรรณ-

นายทวีศักดิ์ แจโพ-

นายธนกฤต พุทธวรรณ-

นายนิกรณ์ ปัญญา-

นายนิคม ไชยเจริญ-

นายประพัฒน์ พุทธคำ-

นายภานุพงศ์ พรหมศิริ-

นายมนัส เขื่อนแก้ว-

นายมานวัต ชัยวิศิษฐ์-

นายมานิตย์ ฮวดศรี-

นายสิทธิชัย เขียวทอง-

นายอุดม ถาลิปน-

นายเอกสิทธิ์ สุนทรชัยบูรณ์-

นายแก้ว สละม่วง-