คุณจุฬาลักษณ์ ปรีชากุล เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยคุณวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ตัวแทนคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่