กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO): program A&B USCO 1/2018 (Autumn 2018) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป