วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้