ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่อง ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมฯ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0"  ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้