กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  แจ้งเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Shizuoka University, fall semester 2018  โครงการระยะสั้น 6 เดือน - 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 9 มีนาคม  2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป