กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย  แจ้งเรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SPACE 2016-2017 ณ Saga University, Japan  (Fall และ Spring Semester) จำนวน 2 ประเภท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561 สำหรับ Fall Semester และ 18 ตุลาคม 2561 สำหรับ Spring Semester เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป