สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้