ด้วย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ 1  หลักสูตรการวิจัยชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเมือง ในระหว่างวันที่ 2-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้