ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (กรมชลประทาน) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 จังหวัดเลย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นเอกสารได้โดยตรง ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้