ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. โครงการวิจัย SRI13: ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส่งเอกสารไปยังอีเมล rapeeporn@trf.or.th เท่านั้น รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้