กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Sophia University Summer Session Program 2018 กำหนดจัดใน 2 ช่วงเวลา คือ
Session I : 4-29 มิถุนายน 2561 กำหนดรับสมัคร : 23 มีนาคม 2561 และ Session II : 2-27 กรกฎาคม 2561 กำหนดรับสมัคร : 13 เมษายน 2561
ทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและระบุประเภทโครงการฯ และเอกสารที่ครบถ้วน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ตามประเภทโครงการดังนี้ - Session I ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และ - Session II ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป