กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 2018 NCCU International Summer School ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 24 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้