กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ  University of the Ryukyus 2018-2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป