กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) Program C  เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 - 4 สัปดาห์  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 8 มีนาคม  2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป