โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University, Japan ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2558