คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณสุรางค์  เสมอใจ เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CMU Smart Staff ในยุค Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงแนวคิดของการทำงานในยุคใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงพัฒนาและการเป็นสังคมนักปฏิบัติต่อไป