รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมเยือนและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม (SB4) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่