คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (The 10th Thai Students Symposium on Geography and Geo-informatics) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้รับรางวัล 5 รางวัลจากการนำเสนอทางวิชาการ ดังนี้
 
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (The Best) การนำเสนอแบบปากเปล่า สายภูมิศาสตร์มนุษย์ หัวข้อ “เครือข่ายสินค้าปลาภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศสังคม: มุมมองเชิงภูมิศาสตร์สัมพันธ์ต่อสินค้าปลาน้ำจืดแห่งบ้านกง จังหวัดสุโขทัย” โดยนางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มน้อย 
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอแบบปากเปล่า สายเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หัวข้อ “การวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศด้วยแบบจำลองภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงส่วนที่ 2” โดย นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว
 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สายภูมิศาสตร์มนุษย์ หัวข้อ “หม่าล่าและรสซ่า: กรณีศึกษากระแสนิยมการพัฒนาและการแพร่กระจายของร้านอาหารปิ้งย่างหม่าล่าในอำเภอเมืองเชียงใหม่” โดย นางสาวพิชญารัตน์ ปิยะจันทร์
 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สายภูมิศาสตร์กายภาพ หัวข้อ “พลวัตของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่: การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำและผลกระทบที่มีต่อการประมง” โดย นางสาวอานัฐธิยา อิศรี
 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์ สายภูมิสารสนเทศ หัวข้อ “การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดย นายปณิฏฐา สุนันท์วิริยกุล