คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  ในวันที่ 31มกราคม 2561 เวลา 13.30น.-15.00น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์