ด้วย สมาคมส่งเสริมการวิจัย แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน 
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้