คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561  พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2560 และ พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ในปี 2559-2560 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561