คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี
กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของยางพาราจากภาพถ่ายดาวเทียม ของ
นางสาวชณัฐฎา แสงงาม รหัส 560431016 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร