คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างานปรับปรุงซ่อมแซม 04101 (อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนในสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้