ผู้สนในสามารถดูรายละเอียด :-
1. ระบบรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php
2.ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA&RA) ประจำปีการศึกษา 2561 ( สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 )
http://admission.grad.cmu.ac.th/tara/