ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ Drone Academy Thailandc จัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (Aerospace Smart School) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ ภาคเหนือตอนบน ในวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีเยาวชนผู้สนใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน