ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2560 มาตรา 11
คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้