วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วย อาจารย์ ชาคริต โชติอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมพบปะหารือและวางแผนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์กับ Ms. Christina Justice, a senior faculty specialist, Department of Geographical Sciences ผู้แทนจาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา