รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว รักษาการหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก UIN Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, Indonesia นำโดย Dr. Muhajir, Vice Director – Department of Islamic History, Faculty of Adab and Cultural Studies, Ms. Siti Nur Hidayah – Department of Management of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences และ Mr. Sujadi, Centre for International Cooperation and Affairs
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แและหารือในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม Subaltern ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่