รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว รักษาการหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ งานวิจัย การดำเนินกิจกรรม และการจัดประชุม  
อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่