วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yue-Dian Hsu –  Dean, college of Sciencesและ Prof. Chun-Li Tsai – Chairman, Department of Economics คณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University, Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะระหว่างกัน และหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่