รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัย Pukyong National University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระห่วางกัน ในวันศุกร์ที่ วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่