ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร และอาจารย์ผานิตดา ไสยรส อาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยจาก Yunnan Normal University ประเทศจีน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่