วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชารานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้การต้อนรับ คุณ Shirish Jain กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้แทนจาก Ambedkar University Delhi ประเทศอินเดีย นำโดย Associate Professor Dr. Surajit Sarkar, Coordinator, Center for Community Knowledge ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะสังคมศาสตร์ และร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม Subaltern ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่