วันที่ 29 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำสถาบันอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ และศึกษาดูงานเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำอุดมศึกษาไทย-เมียนมา ที่มีความยั่งยืน ณ ห้องประชุม Subaltern ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่